Algemene informatie over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten als betrokkene

Status: Juni 2019

Wij, d.w.z. TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en de aan haar gelieerde ondernemingen (zie hiervoor http://subsidiaries.festool.com) (hierna: Festool), verzamelen en verwerken persoons- en bedrijfsgegevens voor het bereiken van verschillende doelen.

Welke gegevenscategorieën gebruiken we en waar komen deze vandaan?
Tot de verwerkte categorieën persoonsgegevens behoren met name uw contactgegevens (naam van het bedrijf, adres, voor- en achternaam van een contactpersoon, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres van de verantwoordelijke contactpersoon) en afhankelijk van het doel ook de bankrelatie en eventueel het btw-identificatienummer.

Uw persoonsgegevens worden doorgaans rechtstreeks via u verzameld. In een enkel geval, bijv. bij aanmelding voor onze SERVICE all-inclusive®, kan het zijn dat we uw gegevens van derden (bijv. dealers) ontvangen. Maar in dat geval informeren wij u onmiddellijk.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden gegevens verwerkt en wie is verantwoordelijk?
We verwerken uw gegevens met inachtneming van de bepalingen van het Europese privacyreglement, de toepasselijke lokale privacywetgevingen en alle verdere relevante wetten.

a) Afwikkeling van contractrelaties

Festool sluit verschillende contracten af (bijv. contracten met leveranciers, systeempartners, dienstverlenende bedrijven, reparatieafwikkelingen) om haar economische doel te bereiken. De verzameling van gegevens en de verwerking dient voor het aangaan, de uitvoering en de beëindiging van de contractrelatie. De primaire rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 b van het privacyreglement. Voor zover vereist verwerken we uw gegevens bovendien op de grondslag van art. 6 par. 1 f van het privacyreglement om gerechtvaardigde belangen van ons of van derden (bijv. overheidsinstanties) te behartigen. Dit is met name het geval bij het oplossen van strafbare feiten of in het concern voor doeleinden van het concernmanagement, de interne communicatie en andere beheerdoelen. Daarnaast kan de verwerking van persoonsgegevens op uw toestemming berusten.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de desbetreffende Festool-contractpartner. De contactgegevens kunt u vinden op https://www.festool.com/contact.

b) Nakoming SERVICE all-inclusive

Voor de registratie en de nakoming van deze dienstverleningsbelofte verzamelen we persoons- en bedrijfsgegevens die we rechtstreeks van u ontvangen of in een enkel geval ook via derden (d.w.z. dealers). In het laatste geval wordt u daarover geïnformeerd. De primaire rechtsgrondslagen hiervoor zijn art. 6 par. 1a en artikel 6 paragraaf 1b van het privacyreglement.

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in dit verband is:
Festool GmbH,  Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Duitsland, telefoon: +49 (0)7024 804-0 of het Festool-bedrijf dat deze dienstverleningsbelofte in uw land aanbiedt. De contactgegevens kunt u vinden op https://www.festool.com/contact.

c) Uitvoering van de verschillende onlinediensten

Festool biedt verschillende onlinediensten aan, zoals homepage, myFestool, Festool-apps, verzending van nieuwsbrieven. Neem hierbij onze verklaring inzake gegevensbescherming op https://www.festool.com/privacy of de desbetreffende landpagina van Festool in acht.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in dit verband is:
Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 7024 804-0

Festool GmbH heeft een externe toezichthouder voor gegevensbescherming die u op: datenschutz@tts-company.com kunt bereiken..

d) Uitvoering van kansspelen

Festool biedt voortdurend kansspelen aan. Voor de uitvoering van deze acties verzamelen we persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres). Rechtsgrondslagen hiervoor zijn art. 6 par. 1a en artikel 6 paragraaf 1b van het privacyreglement.

Wie ontvangt uw gegevens?
Binnen ons bedrijf ontvangen alleen de personen en diensten (bijv. vakgebied) uw persoonsgegevens die deze voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen nodig hebben. Binnen onze ondernemingsgroep worden uw gegevens aan bepaalde ondernemingen doorgegeven als deze gegevensverwerkingstaken voor de aan de groep gelieerde ondernemingen centraal waarnemen.

Daarnaast maken we voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen gedeeltelijk gebruik van verschillende dienstverleners (bijv. voor de verzending van de producten of mailings). Een lijst van de door ons ingezette opdrachtnemers en dienstverleners voor wie niet alleen tijdelijke zakelijke relaties bestaan, kunt u op aanvraag bij de desbetreffende verantwoordelijke voor de gegevensverwerking opvragen.

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere ontvangers buiten het bedrijf doorgeven, voor zover dit voor de nakoming van de contractuele en wettelijke verplichtingen als werkgever is vereist. Dit kunnen bijv. zijn:

  • Overheidsinstanties (bijv. belastingdiensten, rechtbanken)
  • Bank (SEPA-betalingsmiddelen)
  • Curator in geval van een persoonlijk faillissement.

Bent u verplicht om uw gegevens beschikbaar te stellen?

We willen u erop attent maken dat u in het kader van de desbetreffende contractrelatie en voor het gebruik van SERVICE all-inclusive die persoons- en bedrijfsgegevens beschikbaar moet stellen die voor het aangaan, de uitvoering en de beëindiging van de contractrelatie of dienstverleningsbelofte en de desbetreffende nakoming ervan zijn vereist of voor de verzameling van de desbetreffende gegevens waartoe we wettelijk zijn verplicht. Als u in dit verband van uw recht van bezwaar gebruikmaakt of ons deze gegevens niet ter beschikking stelt, kunnen we het met u gesloten contract niet uitvoeren of de dienstverleningsbeloften van SERVICE all-inclusive niet nakomen.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

We verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze voor de bovengenoemde doeleinden niet meer zijn vereist of u van uw recht van bezwaar gebruik hebt gemaakt. Na de beëindiging van de contractrelatie worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we daartoe wettelijk zijn verplicht. Dit doet zich regelmatig voor juridische informatie- en bewaarplichten voor die onder andere in het Duits Wetboek van Koophandel en de Duitse belastingwet zijn geregeld. De bewaartermijnen bedragen daarna maximaal tien jaar. Bovendien kan het voorkomen dat persoonsgegevens voor de tijd worden bewaard waarin claims tegen ons kunnen worden ingediend (wettelijke verjaringstermijn van drie of maximaal dertig jaar).

Op welke gegevensbeschermingsrechten kunt u als betrokkene een beroep doen?

U kunt bij de desbetreffende verantwoordelijke voor de gegevensverwerking informatie over de over u opgeslagen gegevens opvragen. Bovendien kunt u onder bepaalde voorwaarden vragen om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u recht hebben op de beperking van de verwerking van uw gegevens en op de verstrekking van de door u beschikbaar gestelde gegevens in een gestructureerd, gangbaar en elektronisch verwerkbaar formaat.

 

Recht van bezwaar

U hebt het recht om zonder opgaaf van redenen tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct mail bezwaar te maken.
Als we uw gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen verwerken, kunt u tegen deze verwerking om redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien, bezwaar maken. We verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we dwingende beschermenswaardige redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking voor het beroep op en de uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken dient.


Waar kunt u een klacht indienen?

U kunt met een klacht contact opnemen met de hierboven genoemde verantwoordelijke voor gegevensbescherming of met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.