Gebruiksvoorwaarden

met betrekking tot de kosteloze terbeschikkingstelling van informatiemateriaal in online-inhoud.

I. Algemeen:

 1. De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor informatiemateriaal dat door Festool GmbH en/of ondernemingen van de TTS Tooltechnic Systems groep van ondernemingen (hierna te noemen Festool) in online-inhoud ter beschikking wordt gesteld.
 2. De terbeschikkingstelling van informatiemateriaal, met name brochures, nieuwsbrieven, EKAT (onderdelencatalogus), bouwtekeningen, gebruiksaanwijzingen, toepassingsvoorbeelden, technische gegevens, animatie, video, tekst, pers- en beeldmateriaal (hierna te noemen materiaal), geschiedt uitsluitend vrijblijvend onder de volgende voorwaarden.
 3. De gebruiksvoorwaarden worden uiterlijk op het moment van ontvangst of het downloaden van het materiaal geacht te zijn aanvaard en gelden ook voor toekomstig gebruik.
 4. Voor soft- en hardwarefouten die bij online-doorgifte van het materiaal of bij het gebruik van ons systeem ontstaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

II. Gebruiksrechten:

 1. Het online ter beschikking gestelde materiaal blijft steeds eigendom van Festool respectievelijk van de auteur en is auteursrechtelijk beschermd.
 2. Aan de gebruiker wordt een niet-exclusief gebruiksrecht verleend.
 3. Het gebruiksrecht op het materiaal omvat:

a)    het recht op oproepen, afdrukken en verzenden; alsmede

b)    een beperkt bewerkingsrecht, dat wil zeggen het recht om het beeldmateriaal met gebruikmaking van analoge of digitale beeldbewerkingsmethoden met het oog op het beeldformaat (verkleinen, vergroten, bijsnijden) en de kleur-, contrast- en helderheidswaarden te veranderen, voor zover het beeld zelf niet veranderd wordt. Voor overige wijzigingen aan het beeldmateriaal is de voorafgaande toestemming van Festool of van de auteur noodzakelijk.

 1. Het materiaal mag in geen geval voor onrechtmatige, pornografische, obscene, lasterlijke of inbreukmakende doeleinden worden gebruikt. 
 2. Het eigen commerciële gebruik of door derden is verboden, voor zover niet in de volgende bepalingen of anderszins schriftelijk iets anders is overeengekomen. Dit geldt in het bijzonder voor de verspreiding in het internet en de beschikbaarstelling elders om te downloaden.
 3. Linken naar de website van Festool is daarentegen wel toegestaan. 
  Bij het plaatsen van een link moet de gebruiker de auteursrechtvermelding “Festool (www.festool.nl)” op zijn website zetten.
 4. Aan de terbeschikkingstelling van het materiaal is niet het recht verbonden om het materiaal geheel of in delen te veranderen of anderszins te bewerken.
 5. Bij een schending door de gebruiker van voorgaande regelingen aanvaardt de gebruiker aansprakelijkheid voor schadevergoeding en moet Festool compenseren voor aanspraken van derden.
 6. Indien de gebruiker op de hoogte is van commercieel gebruik, onrechtmatig kopiëren, veranderen of andersoortig bewerken alsmede de onrechtmatige verspreiding, moet hij dit onmiddellijk aan Festool melden.

III. Gebruik of opstelling van persberichten:

 1. Bij de door de betreffende gebruiker opgestelde persberichten is de gebruiker verantwoordelijk voor de tekst. In het bijzonder is uitsluitend de gebruiker aansprakelijk voor de schending van auteursrechten en persoonlijkheidsrechten. De gebruiker moet Festool compenseren voor aanspraken van derden.
 2. Bij gebruik van pers- en beeldmateriaal met betrekking tot persberichten moet dit steeds duidelijk en onmiskenbaar met de auteursrechtvermelding “Foto Festool GmbH” worden aangegeven.
 3. Op verzoek van Festool moet aan het persbureau van Festool na publicatie van persberichten zo spoedig mogelijk kosteloos een kopie worden toegestuurd.

IV. Hyperlinks:

 1. De Festool-website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Festool aanvaardt voor de inhoud van deze websites noch de verantwoordelijkheid noch onderschrijft Festool deze websites en de inhoud ervan. Festool heeft bij de eerste koppeling van de externe links de externe inhoud op eventuele schendingen van het recht gecontroleerd. Op dat tijdstip waren er geen schendingen van het recht zichtbaar. Indien kennis wordt genomen van schendingen van het recht, zullen dergelijke links onmiddellijk worden verwijderd.

V. Aansprakelijkheid en vrijwaring:

 1. De aansprakelijkheid voor de vrijheid van materiële en juridische gebreken van het materiaal, met name voor de uitsluiting van fouten hierin, de vrijheid van octrooi- en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid wordt uitgesloten. Dit geldt niet voor zover de onregelmatigheden op opzet, grove nalatigheid of fraude berusten.
 2. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, met name voortvloeiend uit contractschennis, zijn uitgesloten. Dit geldt niet bij opzet, grove nalatigheid, het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen en volgens de wet inzake productaansprakelijkheid.
 3. De aansprakelijkheid voor vervolgschade bij gebreken wordt tussen de partijen uitgesloten.
 4. Voor het downloaden van het materiaal zal de gebruiker voor zijn eigen bescherming en ter voorkoming van virussen op de Festool-website voor passende veiligheidsvoorzieningen en virusscanners zorgen.

VI. Slotbepalingen:

 1. De uitsluitende bevoegde rechtbank, indien koper koopman is als bedoeld in het Duitse Wetboek van koophandel (HGB), is de vestigingsplaats van Festool.
 2. Duits recht is van toepassing.
 3. Festool behoudt zich het recht voor om het actueel ter beschikking gestelde materiaal onverwijld te wijzigen. Verder behoudt Festool zich het recht voor om de voornoemde voorwaarden met inachtneming van een redelijke termijn te wijzigen.

(Stand 06/2016)