Genereer PDF

Garantievoorwaarden „Garantie all-inclusive“ Garantie en aanvullende service van Festool GmbH

Stand: 30.07.2019

Wij feliciteren u met de aankoop van uw nieuwe Festool machine. Sinds 02.04.2013 biedt Festool de complete Garantie all-inclusive aan. Door de online-registratie op www.festool.nl/service van uw nieuwe Festool machine bent u de eerste 36 maanden na de aankoopdatum GRATIS beschermd tegen reparatiekosten, ook bij vervanging van slijtageonderdelen zoals accu’s, koolborstels en lagers. Ook kunt u aanspraak maken op aanvullende services. Met de online-registratie verklaart u zich akkoord met de volgende garantievoorwaarden.

I. Algemene voorwaarden en registratie

1.1. Voor zover onder punt 1.7 en punt 3.1 niet uitdrukkelijk iets anders is geregeld, biedt Festool GmbH u bij een succesvolle registratie van alle nieuwe elektrische- en persluchtmachines (hierna eveneens „machines“ te noemen) van Festool u een 36 maanden-kostenbescherming aan en aanvullende services op grond van deze voorwaarden; op voorwaarde dat u een eindklant bent, hetzij in de hoedanigheid van een natuurlijke of rechtspersoon, met woon- of verblijfplaats in Nederland. Festool GmbH neemt tegenover dealers, verhuurders van machines voor de bouw en industrie en wederverkopers geen garantie of aanvullende service op zich.

1.1.1 Onderhavige voorwaarden gelden ook voor het elektrisch gereedschap van het merk Protool (hierna eveneens „machines“ genoemd).

1.1.2. Deze voorwaarden gelden ook voor LI-Ion accu-packs en acculaders, die u 
vanaf 1.1.2015 heeft gekocht (hierna eveneeens „machines“ te noemen), onder voorbehoud dat de navolgende voorwaarden hiervan niet afwijken.

1.2. Voorwaarden voor registratie zijn:

 • Aankoop bij een geautoriseerde Festool dealer
 • Online-registratie binnen 30 dagen na de op het originele aankoopbewijs vermelde datum bij www.festool.nl/service

1.3. Na een succesvolle registratie ontvangt u een elektronisch of schriftelijk service-certificaat (garantiebevestiging). Dit heeft slechts betrekking op de geregistreerde machine.

1.4. Met deze garantievoorwaarden verleent Festool GmbH u extra rechten, die gelden naast uw contractuele en wettelijke garantie-aanspraken wegens gebreken. Aan de garantievoorwaarden is geen intrekking van voorwaarden, beperking of andersoortige wijziging van de contractuele of wettelijke garantie-aanspraken wegens gebreken verbonden.

1.5. Het verstrekken van garanties of aanvullende service houdt geen verlenging van de garantieperiode of het begin van een nieuwe garantieperiode in. Dit geldt eveneens voor de verjaring van de contractuele of wettelijke garantie-aanspraken wegens gebreken.

1.6. Indien u de aankoop van de geregistreerde machine beëindigt of ongedaan maakt, hetzij door middel van contractopzegging, herroeping, betwisting of terugtrekking, dan wordt de betreffende machine uitgesloten van de garantie.

1.7 Voor LI-Ion accu-packs resp. acculaders, die u vanaf 1.1.2015 heeft gekocht, is een speciale registratie zoals onder punt 1.1 beschreven, niet noodzakelijk. In plaats van de registratie is de voorwaarde voor de goedkeuring van de service- en garantievoorwaarden, dat u een originele aankoopbewijs zoals onder punt 2.5 kunt overleggen. De overige algemene voorwaarden zijn van toepassing.

II. Garantievoorwaarden voor de 36 maanden kostenbescherming

2.1. De garantieperiode bedraagt 36 maanden en start op de datum die op uw originele aankoopbewijs vermeld staat.

2.2. Indien u aanspraak heeft op garantie, biedt Festool GmbH u binnen de garantieperiode, naar keuze van Festool GmbH, de mogelijkheid van gratis vervanging van de defecte onderdelen of gratis vervanging van de machine (gratis-reparatie-service). Verder kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

2.3. U heeft aanspraak op garantie wanneer

 • de geleverde machine aantoonbaar niet vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten.
 • slijtageonderdelen (met name koolborstels, kogellagers, rubbermanchetten, accu-packs, afdichtingsringen en schakelaars) bij deskundig gebruik van de machine aantoonbaar beschadigd zijn als gevolg van natuurlijke slijtage. Er is in de reserveonderdelencatalogus bij www.festool.nl/service een lijst in te zien van alle onderdelen die onder de garantie vallen. 

2.4. Er kan met name geen aanspraak worden gemaakt op garantie,

 • ingeval van beschadiging van verbruiksmateriaal en accessoires, in het bijzonder bij steunschijven, schuurzolen, plug-it kabels, zaagbladen, frezen, roergardes, snijmessen, keermessen en boorgereedschap. 
 • wanneer er bij aansluiting, installatie, inbedrijfstelling, bedrijf, gebruik of onderhoud van de machines is afgeweken van de gebruiksaanwijzing of de overige documentatie bij de afzonderlijke machines.
 • ingeval van ander ondeskundig gebruik, met name bij geweld van buitenaf (in het bijzonder bij schokken of een val).
 • ingeval van gebreken aan machines die in het bijzonder zijn veroorzaakt door gebruik van niet-originele accessoires- of reserveonderdelen.
 • ingeval van machines die zijn gewijzigd of uitgebreid, in het bijzonder bij machines die gedemonteerd zijn geweest.
 • ingeval de machine continu aan slijtage onderhevig is geweest, in het bijzonder bij industrieel continubedrijf of een permanent hogere dan gemiddelde belasting van de machine.
 • Haakse slijpers van de AGP-serie (PROTOOL)

2.5. De omvang van en het recht op garantie

Onmiddellijk na vaststelling van een gebrek en binnen de garantieperiode dient er bij  Festool GmbH schriftelijk aanspraak op garantie te worden gemaakt. Hiervoor dient het betreffende gereedschap samen met het originele aankoopbewijs, waarop de datum van aankoop en de productaanduiding staan vermeld, volledig te worden voorgelegd aan of ingezonden naar de verkoper of een onder www.festool.nl/service genoemd klantenservicepunt.

2.6. Onderzoeks- en kennisgevingsverplichtingen van bedrijven

Wanneer u de machine heeft aangekocht als ondernemer, dient u volgens de garantievoorwaarden de machines onmiddellijk na ontvangst te controleren en herkenbare gebreken onmiddellijk, maar uiterlijk binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de machines, en verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Festool GmbH te hebben kenbaar gemaakt. Als de machines buiten de garantie van 36 maanden worden aangeboden ter reparatie, zal de service afdeling bij een bedrag hoger dan €90,- excl. verzendkosten altijd eerst een prijsopgave toesturen. Bij ongeprepareerde retourzendingen wordt €20,- verzendkosten gerekend (garantie van zes maanden op de vervangen onderdelen). U geldt als ondernemer wanneer u bij het sluiten van het koopcontract, al of niet als zelfstandig ondernemer, in de beroepsmatige uitoefening van uw werkzaamheden heeft gehandeld. Dit geldt zowel voor natuurlijke als rechtspersonen en voor besloten vennootschappen.

III. Uw extra service:

3. 36 maanden beschermd tegen diefstal

3.1. Ingeval van diefstal ontvangt u van ons ter vervanging van uw gestolen machine eenmalig een nieuwe vervangende machine zonder accessoires, zonder bijkomende kosten en tegen een eigen risico van € 100,00 excl. BTW. Alleen machines (voorzien van motor en elektronica) vallen onder deze extra service. Festool GmbH biedt deze service gedurende 36 maanden na de aankoopdatum die op uw originele aankoopbewijs (van een officiële Festool dealer) staat vermeld voor alle met succes geregistreerde Festool machines. Voor de vervangende machine geldt de bescherming tegen diefstal echter niet opnieuw. De wettelijke garantie-aanspraken wegens gebreken blijven voor de vervangende machine onverminderd van kracht.

3.2. Voor een beroep op deze service dient de diefstal onmiddellijk bij de betreffende politieautoriteiten te worden aangegeven. De aangifte, waarop de gestolen met naam en machinegegevens zoals typenummer en serienummer, dient samen met uw service-certificaat en het aankoopbewijs binnen vijf dagen na de diefstal te worden voorgelegd aan uw Festool dealer. Deze levert de bescheiden ter keuring in bij Festool GmbH.

3.3. Indien ze worden goedgekeurd, informeert de Festool GmbH u over de status. Nadat de service-aanvraag door Festool GmbH is ingewilligd kan de nieuwe machine tegen betaling van bovengenoemd eigen risico bij uw dealer worden afgehaald

4. 15 dagen tevredenheidsgarantie

4.1. Binnen 15 dagen vanaf de datum die op uw originele aankoopbewijs staat vermeld, kunt u de geregistreerde, onbeschadigde en licht gebruikte en conform de leveringsomvang complete machine in originele verpakking op vertoon van uw service-certificaat en het aankoopbewijs teruggeven aan uw Festool dealer, die het aankoopbedrag aan u restitueert.

4.2. In sommige gevallen, in het bijzonder bij meer dan gemiddelde slijtage, kan de Festool dealer weigeren uit te betalen totdat controle door Festool GmbH heeft plaatsgevonden en goedkeuring is verleend.

5. 10 jaar reserveonderdelen garantie

Wij garanderen dat de reserveonderdelen nog minstens 10 jaar nadat de machine uit productie is genomen beschikbaar zijn. Mocht het geval zich voordoen dat Festool GmbH deze belofte niet kan nakomen, dan ontvangt u ter vervanging kosteloos een vergelijkbaar nieuwe machine uit het actuele programma. Uw oude machine wordt dan ons eigendom.

IV. Slotbepalingen

6. Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die wij door de registratie van uw machine voor de "Garantie all-inclusive" hebben ontvangen, worden uitsluitend voor de afwikkeling van de daaraan verbonden dienstverlening opgeslagen, verwerkt of gebruikt. Alle gegevens worden door Festool en haar gelieerde ondernemingen [met name TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, alsmede de onder http://subsidiaries.festool.com genoemde ondernemingen] gebruikt. De gegevens worden niet aan overige externe ondernemingen doorgegeven noch op enigerlei andere wijze voor commerciële doeleinden gebruikt.

7. Wijziging van uw klantgegevens

Doen zich wijzigingen voor in uw klantgegevens, dan verzoekt Festool u deze per omgaande in te voeren in uw kosteloze MyFestool-account onder www.festool.nl/myfestool of om ons hiervan zo spoedig op de hoogte te stellen via het contactformulier op onze internet-site www.festool.nl, telefonisch via ons servicenummer +31 (0) 182 - 62 19 40 of per post aan Festool Nederland BV, Coenecoop 2G, 2741 PG WADDINXVEEN. Meerkosten als gevolg van verouderde klantgegevens zijn niet voor rekening van Festool GmbH.

8. Wijzigingen in de service

Festool GmbH behoudt zich het recht voor om de garantie en service resp. deze garantievoorwaarden met inachtneming van uw belangen geheel of gedeeltelijk binnen een passende termijn, en ingeval van een belangrijke reden ook zonder inachtneming van een dergelijke passende termijn, te beëindigen, aan te vullen of te wijzigen.

9. Diversen

9.1. Van toepassing is het Duitse recht, exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop (CISG).

9.2. De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen inzake de garantie is de zetel van Festool GmbH.

9.3. Mocht een bepaling van deze garantie geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, of mocht zich in deze garantie een gebrek bevinden, dan blijven de overige bepalingen desalniettemin van kracht. In plaats van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geldt die rechtsgeldige of uitvoerbare bepaling als overeengekomen, die de ongeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert. In geval van een gebrek geldt die bepaling als overeengekomen, die voldoet aan datgene wat volgens het doel van deze garantie overeengekomen zou zijn.